Generalforsamling 2023

Afholdes d. 20. februar 2023 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej 13 (bag Smedeværkstedet).

Dagsorden i flg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
Dennis Roed, Lasse Emil Hansen, Poul Svendsen, Michael Mathiasen.
Michael Mathiasen modtager ikke genvalg.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse, så disse kan sendes ud elektronisk til de medlemmer som måtte ønske
dette, inden generalforsamlingens afholdelse.

BEMÆRK!
I håbet om at fremmødet af medlemmer kan øges ved generalforsamlingen, har bestyrelsen som et forsøg besluttet at ”genindføre” en omgang Gule Ærter med tilbehør som indtages inden generalforsamlingen fra kl. 17:30.
Tilmeldelse til disse kan ske med angivelse af navn og medlemsnummer på sms eller mail til Kim Madsen på
29200070 eller formand@voj.dk
Foreningen er desuden vært med en øl/ vand.

Årets Jæger 2022

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kåre Årets Jæger.

Denne titel bliver hvert år givet til en af foreningens medlemmer som har gjort et ekstraordinært stort stykke
arbejde i jagtforeningen / for jagtsagen. Så kom og vær med til at hylde den udnævnte!

VOJ’s krage og skade ”pokal”

Alle som bevæger sig lidt rundt i vores område kan ikke undgå at bemærke det store antal krage og skadefugle, der efterhånden er ved at være.

Du – kan være med til at gøre noget ved det!

Vi har igen i år i VOJ’s bestyrelse besluttet at vi gerne vil ”motivere” vores medlemmers trang til aktivt at jage disse mange fugle.

Hvordan?

Det medlem, som gennem sæsonen har nedlagt flest krage og skadefugle, og afleverer (kravet er at de er tørrede) hvert par ben fra disse, har gjort sig fortjent til at blive belønnet!
VOJ udlodder et gavekort på 500,00 kr. til Korsholm, samt et mesterværk af en vandre krage/skade ”pokal”
kreeret af Jakob Strunge.
Benene bedes afleveret til Michae lV. Mathiasen i bundter a’ 5 sæt før VOJ’s generalforsamling begynder d. 20. februar 2023 kl. 19.00.

Når generalforsamlingen er overstået vil præmien blive overrakt den
ihærdige/dygtige krage/skadejæger.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/