Generalforsamling 2023

Afholdes d. 20. februar 2023 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej 13
(bag Smedeværkstedet).
Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
  Dennis Roed, Lasse Emil Hansen, Poul Svendsen, Michael Mathiasen.
  Michael Mathiasen modtager ikke genvalg.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse, så disse kan sendes ud elektronisk til de medlemmer som måtte ønske
dette, inden generalforsamlingens afholdelse.


BEMÆRK!

I håbet om at fremmødet af medlemmer kan øges ved generalforsamlingen, har bestyrelsen som et forsøg
besluttet at ”genindføre” en omgang Gule Ærter med tilbehør som indtages inden generalforsamlingen fra kl.
17:30.
Tilmeldelse til disse kan ske med angivelse af navn og medlemsnummer på sms eller mail til Kim Madsen på
29200070 eller formand@voj.dk
Foreningen er desuden vært med en øl/ vand.'

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/